Polskie Towarzystwo Coachingu Kryzysowego 2018-05-14T11:11:53+00:00

Szukasz Coacha Kryzysowego™?

Kliknij tutaj, aby zobaczyć listę Coachów Kryzysowych

Chcesz zostać Coachem Kryzysowym™?

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.…

Uzdrawiająca moc postrzegania czasu

By | Marzec 28th, 2018|Cat­e­gories: artykuły|

Autor­ka artykułu: Anna Rosi­ak, www.coachkryzysowy.eu

Badaniem zjawiska cza­su i jego wpły­wu na życie człowieka zaj­mu­je się od pon­ad 30 lat znany psy­cholog społeczny prof. P. Zim­bar­do.

W książce „Paradoks cza­su” napisanej wspól­nie z J. Boy­dem anal­izu­je pode­jś­cie do cza­su w kon­tekś­cie życia człowieka. Autorzy zwraca­ją uwagę na ważność zrozu­mienia przez nas cza­su i zachę­ca­ją do odkry­wa­nia włas­nego sto­sunku do niego. Każdy z nas żyje we włas­nej per­spek­ty­wie postrze­ga­nia cza­su i tej, którą współdzieli z otacza­ją­cy­mi ludź­mi, a która wywiera zasad­niczy wpływ na naszą rzeczy­wis­tość oraz sposób przeży­wa­nia życia. Nie dostrzegamy jed­nak znaczenia tego wpły­wu.

(więcej…)

PTSD – zespół stresu pourazowego

By | Lip­iec 4th, 2017|Cat­e­gories: artykuły, baza wiedzy|

Autor­ka artykułu: Wio­letta Jodłows­ka, www.wiolajodlowska.pl

ptsd-560x315

Zjawiska tego ludzie doświad­cza­li niejed­nokrot­nie od zara­nia dziejów i doświad­czać będą. Mowa o stre­sie, którego nie pozbędziemy się z życia nigdy. Jest on nieodłącznym kom­panem naszej dro­gi i jest potrzeb­ny cho­ci­aż­by do tego by moty­wować nas do zmi­an czy roz­wo­ju. Radz­imy sobie z nim różnie, raz lep­iej raz gorzej ale ogól­nie po pewnym cza­sie jestes­my w stanie opanować nadm­niar emocji, które towarzyszą takim zdarzeniom. Chodzi jed­nak o sytu­acje silne, nagłe i nieoczeki­wane, których doświad­cza­my na swo­jej drodze w bard­zo cięż­ki sposób.

(więcej…)

 Wypalenie zawodowe – jako ważny aspekt indywidualny i społeczny.

By | Czer­wiec 27th, 2017|Cat­e­gories: artykuły, baza wiedzy|

Autor­ka artykułu: Anna Rosi­ak, www.coachkryzysowy.eu

wypalenie zawodowe

Pra­ca zawodowa jest jed­ną z ważniejszych akty­wnoś­ci człowieka. Stanowi źródło dochodu, wyz­nacza jego pozy­cję społeczną, ksz­tał­tu­je tożsamość. Dzię­ki pra­cy człowiek zdoby­wa nowe umiejęt­noś­ci, zas­paka­ja potrze­by takie jak: potrze­bę przy­jaźni, uzna­nia, przy­należnoś­ci, potrze­bę bez­pieczeńst­wa czy samo­re­al­iza­cji.

Pra­ca zawodowa struk­tu­ryzu­je czas, ksz­tał­tu­je życie, dostar­cza pozy­ty­wnych, ale i negaty­wnych doz­nań. Jest źródłem zad­owole­nia i sukcesów, jak również niezad­owole­nia, stre­su i porażek, które prowadzą częs­to do wypale­nia zawodowego i związanych z nim kryzysów. 

(więcej…)

Zaczynam Od Nowa. Jak uniknąć Chronicznego Kryzysu Po Rozstaniu.

By | Czer­wiec 19th, 2017|Cat­e­gories: artykuły, baza wiedzy|

Autor­ka artykułu: Anna Gumińs­ka; www.annaguminska.plgetty_143919450_9706479704500104_51510

Słowo kryzys pochodzi z gre­ki i oznacza zmi­anę a zmi­ana jest nat­u­ral­nym ele­mentem naszego życia. Kryzys jest też koniecznym etapem w życiu, bo tworzy warun­ki do zmi­any.

Jest on pretek­stem, abyśmy zro­bili nasz włas­ny przegląd gen­er­al­ny i mogli wyjść poza stosowane doty­chczas sposo­by radzenia sobie w życiu.

(więcej…)

Jak rozmawiać o trudnych tematach tak, by skutecznie pomagać i wspierać drugą osobę

By | Czer­wiec 7th, 2017|Cat­e­gories: artykuły, baza wiedzy|

Autor­ka artykułu: Elż­bi­eta Klus­­ka-Łabuz, www.coachingkryzysowy.pl

conversation

Każdy z nas zarówno w pra­cy zawodowej, jak i w życiu pry­wat­nym, od cza­su do cza­su sty­ka się z różny­mi trud­ny­mi, stre­su­ją­cy­mi sytu­ac­ja­mi. Bez wąt­pi­enia, podob­nych sytu­acji doświad­czaj również oso­by z naszego otoczenia, nasi współpra­cown­i­cy, pod­wład­ni, przy­ja­ciele oraz bliskie nam oso­by z rodziny.

(więcej…)

Coaching kryzysowy – nowa acz bardzo skuteczna metoda wsparcia dla osób doświadczających niepłodności

By | Maj 8th, 2017|Cat­e­gories: artykuły, baza wiedzy|

Autor­ka artykułu: Joan­na Płu­ci­en­nik; twojcoach.waw.pl

marzenie-o-dziecku

Rzeczy­wis­tość, w której żyje­my to świat wielowymi­arowy, stwarza­ją­cy równie wiele szans, jak i zagrożeń. Szy­bkość życia, nieusta­ją­ca pogoń za sukce­sem, chron­iczny stres, niezdrowe środowisko, spły­cone relac­je między­ludzkie – to tylko niek­tóre z czyn­ników zwięk­sza­ją­cych ryzyko pojaw­ienia się kryzy­su jako odpowiedzi na kole­jne trudne sytu­acje, czyn­ników zwięk­sza­ją­cych swoistą podat­ność ludzi na kryzysy.

(więcej…)

Bezpłatne szkolenie video: "Jak pokonać STRES w codziennym zyciu i przestać się zamartwiać?"

Bezpłatne szkolenie video: "Jak pokonać STRES w codziennym zyciu i przestać się zamartwiać?"

Aby uzyskać dostęp do bezpłatnych szkoleń video, webinarów i dodatkowych materiałów edukacyjnych zapisz się na naszą listę. 

Gratulujemy! Zostałeś dodany lub dodana do listy. Właśnie wysłaliśmy do Ciebie e-mail z informacjami. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej sprawdź folder "Spam".